Sheperd Sheperd

Handelingen 2:46 (HSV)
En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;.

De Samenkomsten.

Onze samenkomsten zijn op basis van “een ieder heeft iets” zoals in de Bijbel staat in 1 Korinthiërs 14:26. Een voorganger hebben wij niet. De dienst begint met het zingen van enkele (aanbiddings)liederen, meestal uit opwekking. Het centrum van de dienst is de broodbreking. Ieder mag een lied opgeven, een gebed uitspreken of een stukje voorlezen uit de Bijbel. Na dit gedeelte is er een preek, een bidstond of toerusting & bemoediging. Iedereen is bij onze diensten welkom en als je Jezus als Heer (er)kent ben je ook welkom om mee brood te breken.

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.
Handelingen 2:21 (HSV)

volgende:

Zondagdienst:

14 juli: Toerusting & Bemoediging
- Locatie: schoolgebouw

volgende:

Woensdagavond:

17 juli: Geen invulling
- Locatie: Huiskamer (exacte plaats op te vragen via ).

Bekesteingemeente

Eind 1977, na ruim twee jaren Bijbelstudie aan huis, werd door een groepje christenen besloten om ook op zondagmorgen bijeen te komen met “het breken van het brood” als centrum, naar het voorbeeld van de Vergaderingen van Gelovigen. Wij wilden terug naar wat de bijbel aanreikt in 1 Korinthe 14v26:

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. (HSV)

En 1 Korinthe 11v23-26:

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (HSV)

Er was in ons dorp nog geen plaats of ruimte, waar wekelijks zo het avondmaal werd gevierd. Het was niet ons doel om een nieuwe gemeente te vormen. Organisatie, structuur of naam waren er niet en werden niet gezocht. De naam Bekesteingemeente is na tien jaar gekozen in de periode dat de bijeenkomsten in het Bekestein centrum plaatsvonden en er behoefte ontstond aan adressering. De groep groeide, vooral door broeders en zusters uit de verschillende kerken. Meer en meer werd de behoefte aan een gemeentelijke structuur ervaren. Broedervergaderingen, een groep van oudsten, commissies, we hebben het alles meegemaakt, met vallen en opstaan. In februari 1998 is een structuur, op schrift gesteld in de Gemeentegids, geaccepteerd en ingevoerd. Op dit moment zijn er twee oudsten die de gemeente dienen en ieder lid draagt naar kunnen bij aan het bestaan en functioneren van onze gemeente.

Johannes 3:16 (HSV)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.